• سبد خرید خالی است

راهنمای تولید سیب

سود آوری تولید سیب

راهنمای جامع

استرس زراعی

مسئله

کمبود آب

راه حل

برای کاهش تأثیر خشکسالی بر درختان و انگورها از بیولوژیک و کاهش دهنده تنش استفاده کنید

محصول

مایکوگل
دسترسی بیشتر به مواد مغذی و آب ؛ ریشه سالم بمباردیه شامل خاص و متعادل کننده شده آمینه گرم و آنتی اکسیدان است که ایجاد یک نمایه کاهش دهنده استرس شدید در درختان و انگور سوپر کلپ تحریک رشد ریشه و کاهش استرس محصول

مسئله

رطوبت و کیفیت خاک

راه حل

رطوبت یکنواخت خاک ؛ بهبود کارایی آب و مواد مغذی.

 

محصولات

رفع و آزاد سازی
مرطوب کننده خاک و پخش کننده آب م effectiveثر بر خاک رس و شن تقویت کننده خاک با نگه داشتن آب بیشتر و تحریک رشد ریشه باعث بهبود خاک می شود

مشورت با یک تولید کننده موفق